1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas, interešu izglītības programmas (izņemot augstākās izglītības iestādes) un profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, šo izglītības iestāžu administrācija un dibinātāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt oficiālās statistikas veidlapas, pielāgojot tās aktuālajai situācijai izglītības jomā un statistiskās informācijas lietotāju vajadzībām, kā arī samazināt sniedzamās informācijas apjomu un respondentu noslodzi.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

 

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx); noteikumu projekta anotācija (.docx); noteikumu projekta 1. pielikums (.docx); noteikumu projekta 2. pielikums (.docx); noteikumu projekta 3. pielikums (.docx); noteikumu projekta 4. pielikums (.docx).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par to rakstiski.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus var sniegt, nosūtot tos uz e-pasta adresēm ieva.grava@izm.gov.lvieva.ervalde@izm.gov.lv

 

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte Ieva Grava un eksperte Ieva Ervalde.