1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (turpmāk –projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas augstskolas un koledžas, studēt gribētāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir papildināt profesionālo studiju programmu, pēc kuru apguves var iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, uzskaitījumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt Ministru kabineta sēdē š.g. novembra mēnesī.

7.

Dokumenti

Anotācija (.docx)

Noteikumi (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot atzinumu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.5.1. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt atzinumu līdz 2019. gada 25. novembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta juriskonsultei Ingai Akmentiņai uz e-pasta adresi:  inga.akmentina@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone dace.jansone@izm.gov.lv, t. 67047785.