Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021. gadā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas augstskolas un koledžas, studēt gribētāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir noteikt sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021. gadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē  š.g. februāra mēnesī.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot atzinumu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.5.1. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt atzinumu līdz 2021. gada 28. februārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta juriskonsultei Ingai Akmentiņai uz e-pasta adresi:  inga.akmentina@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone dace.jansone@izm.gov.lv, t. 67047785.