1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz augstākās izglītības programmās studējošiem un uz profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un viņu vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), kā arī uz profesionālās izglītības iestāžu personālu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzības principu un paredzēt skaidru stipendijas piešķiršanas kārtību, tādējādi nodrošinot, ka visas profesionālās izglītības iestādes piemēro vienotus pamatkritērijus stipendiju piešķiršanai un to apmēra noteikšanai.  

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabineta tuvākajā sēdē.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar noteikumu projektu un iesniegt atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Alla.Imanta@izm.gov.lv 

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas

Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta

vecākā eksperte Alla Imanta