Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”” izstrādes procesā.

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts izglītības satura centrs, izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas vai profesionālās vidējās izglītības programmas, izglītojamie, kuriem jākārto centralizētais eksāmens angļu valodā un kuri vēlēsies to aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu, augstākās izglītības iestādes.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai papildinātu Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumus Nr. 543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” ar starptautisku testēšanas institūciju, ar kuras pārbaudījumu var aizstāt centralizēto angļu valodas eksāmenu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada janvāra sākumā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: tatjana.kunda@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas Vecākā referente Tatjana Kunda, tālr. 67814469, e-pasta adrese: tatjana.kunda@visc.gov.lv.