1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz izglītojamajiem, kas apgūst pamatizglītības programmas 1. – 9. klasē un uz pedagogiem, kas īsteno pamatizglītības programmas..

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai:

1. Nodrošinātu Saeimā 2018. gada 22. martā pieņemtajā likumā “Grozījumi Izglītības likumā” noteikto, ka Ministru kabinets izdara grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk – noteikumi Nr. 468) atbilstoši grozījumiem Izglītības likuma 9. panta otrās daļas 2. punktā un 41. panta 1.1 un 1.2 daļā, kas nosaka pakāpenisku pāreju uz izglītības ieguvi valsts valodā un iepriekšējo piecu modeļu vietā paredz ieviest trīs dažādus valsts valodas lietojuma proporciju modeļus mazākumtautību izglītības programmu apguvē, no kuriem izglītības iestāde atbilstoši savā attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm izvēlas vienu.

2. Saskaņotu noteikumu Nr. 468 regulējumu ar 2018. gada 21. jūnija pieņemtajā likumā “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” noteikto, kas paredz pedagoģiskās korekcijas kā vispārējās izglītības īpašā veida izslēgšanu.

3. Saskaņotu noteikumu Nr. 468 regulējumu ar 2018. gada 20. septembrī pieņemtajā likumā “Grozījumi Izglītības likumā” noteikto, kas paredz normu par pedagoģiskās korekcijas kā vispārējās izglītības īpašā veida izslēgšanu, un svītrot normas par vakara (maiņu) izglītības programmu formu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. marta vidū.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ineta.upeniece@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece, tālr. 67814244, e-pasta adrese: ineta.upeniece@visc.gov.lv.