1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku

2020./2021. mācību gadā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītojamie, kuri kārto valsts pārbaudes darbus 2020./2021. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Izglītības iestādes (t.sk. sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes).

Augstākās izglītības iestādes, pašvaldības izglītības speciālisti vai izglītības pārvaldes iestādes, Valsts izglītības satura centra darbinieki, kas iesaistīti valsts pārbaudes darbu nodrošināšanā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem noteiktu valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada marta vidū.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx) 

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstveidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: kaspars.spule@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle, tālr. 60001606, e-pasta adrese: kaspars.spule@visc.gov.lv