Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā” izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).
2. Dokumenta nosaukums Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā.
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika.
4. Dokumenta mērķgrupas

Izglītojamie, kuri kārto valsts pārbaudes darbus 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Izglītības iestādes (t.sk. sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes).
Augstākās izglītības iestādes, pašvaldības izglītības speciālisti vai izglītības pārvaldes iestādes, Valsts izglītības satura centra darbinieki, kas iesaistīti valsts pārbaudes darbu nodrošināšanā.

5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts izstrādāts, lai atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem noteiktu valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada decembra sākumā.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts
Noteikumu projekta anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstveidā.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: kaspars.spule@visc.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle, tālr. 60001606, e-pasta adrese: kaspars.spule@visc.gov.lv