1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, šo iestāžu dibinātāji, pedagogi, izglītojamie, viņu vecāki un likumiskie pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un arodizglītības standartu. Noteikumu projekts sagatavots, lai ņemtu vērā  Eiropas Komisijas ziņojumu ieteikumus profesionālajā izglītībā un  mācību pamatprincipus, kā arī  ir ņemot vērā Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumus Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”. Noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada februāra beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx) 

Noteikumu projekta 1.pielikums (.docx) 

Noteikumu projekta 2.pielikums (.docx) 

Noteikumu projekta anotācija (.docx) 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ronalds.saksons@visc.gov.lv 

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Ronalds Saksons, tālr. 67503753, e-pasta adrese: ronalds.saksons@visc.gov.lv