Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ogres novada Ogres pilsētā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir vienots Ogres novada pašvaldības elektroniskais bērnu rindas reģistrs, kurā bērnus elektroniski reģistrē vecāki vai personas, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk tekstā – vecāki) vai Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists. Par reģistru atbild Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (Ogre, Brīvības iela 11, 2.stāvā (ieeja caur Swedbank Ogres filiāli).

Ogres novada pagastu izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, bērnu reģistrāciju nodrošina šīs izglītības iestādes vadītājs.

Bērnus reģistrēt uzņemšanai izglītības iestādēs var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.

Bērnu, kurš nav apmeklējis izglītības iestādi līdz piecu gadu vecumam, sagatavošanai obligātās pamatizglītības ieguvei vecāki reģistrē līdz 1. aprīlim tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi.

Reģistrācijas pieteikumu:

uz Ogres pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm vecāks aizpilda elektroniski http://piirinda.ogresnovads.lv/ vai klātienē Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē (Ogre, Brīvības iela 11, 2.stāvā (ieeja caur Swedbank Ogres filiāli);
uz pagasta izglītības iestādēm, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas vecāks aizpilda klātienē izglītības iestādē.
Pēc elektroniskā pieteikuma saņemšanas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists pārbauda norādīto informāciju un elektroniski apstiprina pieteikumu.
Iesniedzot aizpildīto pieteikumu pārvaldē, vecāks saņem apstiprinājumu par pieteikuma reģistrēšanu un pieteikuma reģistrācijas kodu.

Bērni tiek reģistrēti šādos reģistros:

1. Ārpuskārtas reģistrā:
1.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieka bērns, ko apstiprina izziņa no darba vietas;
1.2. bērns, kuram ir nodibināta aizbildniecība, ja aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. bērns no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni), ja bērna dzīvesvieta deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.4. Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku bērns, ja viņa dzīvesvieta deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Pirmās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3. Otrās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pieteikumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā vecākiem ir pienākums informēt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi vai pagasta izglītības iestādes vadītāju mēneša laikā.

Papildu informācija, zvanot uz tālruni +371 65055384 vai rakstot uz e-pastu: evija.slise@ogresnovads.lv.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Ogres novada pašvaldībā aizpildītu iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Nepieciešamie dokumenti: personas pase (jāuzrāda oriģināls); bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls); pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.
  Pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var arī elektroniski, nosūtot iesniegumu uz e-pastu izglitiba@ogresnovads.lv.
  Iesniedzams dokuments
  Iesniegums bērna reģistrēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

 2. 2.solis
  Ogres novada pašvaldības izglītības darba speciālists ievada datus sistēmā un izsniedz pakalpojuma pieprasītājam elektroniskās identifikācijas (EID) kodu.

Saņemt pakalpojumu