Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē:
-pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
-pamatizglītības iestādē;
-vispārējās vidējās izglītības iestādē;
-speciālās izglītības iestādē;
-pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē;
-arodizglītība.

Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Piesakot izglītojamo Gulbenes novada izglītības iestādē, jāsazinās telefoniski ar izvēlēto izglītības iestādes vadītāju/ direktoru vai jādodas uz izvēlēto iestādi, kur jāraksta iesniegums par izglītojamā uzņemsāna konkrētajā izglītības iestādē.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma pieprasītāja izvēlētā izglītības iestāde vai grupa pēc dokumentu izskatīšanas izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu vai neuzņemšanu izglītības iestādē vai grupā un iepazīstina pakalpojuma pieprasītāju ar pieņemto lēmumu.

Saņemt pakalpojumu