1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas darba devēju konfederācija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie un komersanti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts sagatavots ar mērķi pārdalīt neizmantoto finansējumu no 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" uz citiem Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajiem specifiskiem atbalsta mērķiem., kā arī paplašināt 8.5.1. SAM mērķa grupu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts kā MK lieta, saskaņojot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 30.decembrim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts Nauris Grīnbergs

Tālr.: 67047883

E-pasts: nauris.grinbergs@izm.gov.lv