1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas noteikumi”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.2. pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekti)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības un zinātnes ministrija

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektu mērķis ir piešķirt darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto snieguma rezerves finansējumu un pagarināt projekta īstenošanas termiņu

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekti tiks virzīts steidzamības kārtā, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts 8361 (.docx)

Noteikumu projekts 8362 (.docx)

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 31.janvārim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Zanda Rudene

Tālr.: 67047992

E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv