1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestāžu pedagogus, kā arī 110 novadu pašvaldības un 9 republikas pilsētu pašvaldības

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikuma projekta mērķis ir veicināt efektīvāku valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai izlietojumu pašvaldībās.

Ministru kabineta projekts paredz:

1)    aprēķināt lielāku finansējumu atbalsta sniegšanai izglītojamiem speciālās izglītības programmās;

2)    atsevišķi aprēķināt mērķdotāciju skolotāju,  kuri izglītības programmas īsteno ieslodzījuma vietās, piemaksām;

3)    papildu finansējumu valsts ģimnāzijām aprēķināt paaugstinot koeficientu tieši skolēnu skaitam 10.-12. klasēs;

4)    noteikt kartību, kādā piešķir papildu valsts budžeta finansējumu pamatizglītības programmās ar augstākiem plānotajiem rezultātiem īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

2020. gada 13. maija ministrijas organizētajā video seminārā republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti tika informēti par plānotajiem grozījumiem, kas ietverti šajā projektā.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: alise.troksa@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Alise Trokša, tālr. 67047858, e-pasta adrese: alise.troksa@izm.gov.lv.