1

Dokumenta veids

MK rīkojuma projekts

2

Dokumenta nosaukums

“Par valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai””

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas un augstskolas, tajā skaitā tajās nodarbinātie; zinātnieki; studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti, uzņēmēji.

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ievērojot, Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojuma Nr. 239 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.punktu , Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai””. Rīkojuma projekta mērķis ir apstiprināt valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai”, nosakot tās virsmērķi, mērķus, uzdevumus, īstenošanas termiņu un piešķirto finansējumu. Apstiprinot rīkojuma projektu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju varēs īstenot un finansēt programmu.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Rīkojuma projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

7

Dokumenti

Projekts (.docx) un anotācija (.docx) (aktualizēts 18.05.2020.)

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu.

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par rīkojuma projektu lūdzam sniegt līdz 18.05.2020.  to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte (zinātnes politikas plānošanas jomā) Lana Frančeska Dreimane

Tālr.: 67047970

E-pasts: lana.dreimane@izm.gov.lv