1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts pētījumu programmu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi””

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas un augstskolas, tajā skaitā tajās nodarbinātie; zinātnieki; studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti, uzņēmēji.

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rīkojuma projekta mērķis  ir apstiprināt valsts pētījumu programmu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”, nosakot tās virsmērķi, mērķus, uzdevumus, īstenošanas termiņu un piešķirto finansējumu.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Rīkojuma projektu plānots virzīt kā Ministru kabineta lietu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 116. punktā noteikto, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

7

Dokumenti

Rīkojuma projekts un to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 14. aprīlim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 eksperts Aleksandrs Mārtiņš Blūms

Tālr.: 67047798

E-pasts: aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv