1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupas, kuras ietekmēs tiesiskais regulējums, ir izglītojamie, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas un pedagogi, kuri īsteno profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir saskaņot Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” (turpmāk - noteikumi Nr. 211) ar grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. Šobrīd noteikumi Nr. 211 nosaka, ka arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības ieguves, īsteno, nodrošinot mācību satura apguvi valsts valodā ne mazāk kā trijās piektdaļās no programmas kopējā apjoma. Ar 2018. gada 22. marta grozījumiem Izglītības likumā, tika pieņemts normatīvais regulējums, kas nosaka pāreju uz izglītības ieguvi valsts valodā, paredzot, ka izglītības iestādes nodrošina vidējās izglītības pakāpes izglītības programmu atbilstību šā likuma 9. panta pirmās un 1.1 daļas, otrās daļas 2. punkta prasībām līdz 2020. gada 30. aprīlim. Lai saskaņotu noteikumu Nr. 211 un Izglītības likuma regulējumu, noteikumu projekts paredz svītrot normas, kas nosaka valsts valodas lietojuma proporciju ar 2020.  gada 1. septembri.

Ar 2018. gada 21. jūnija grozījumiem Vispārējās izglītības likumā tika noteikts, ka grozījumi par pedagoģiskās korekcijas kā vispārējās izglītības īpašā veida izslēgšanu no Vispārējās izglītības likuma stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī, izglītības iestādes, kuras īsteno pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas no 2018. gada 1. septembra izglītojamos šajās izglītības programmās neuzņem. Izglītības iestādes ir tiesīgas uzsākto pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu īstenošanu turpināt līdz 2019. gada 30. jūnijam. Lai saslkaņotu minēto kārtību ar noteikumiem Nr. 211, projekts paredz svītrot normas par pedagoģisko korekciju arodizglītības programmās ar 2019. gada 1. septembri.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. novembra beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ronalds.saksons@visc.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Ronalds Saksons, tālr.67503753, e-pasta adrese: ronalds.saksons@visc.gov.lv.