Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”” izstrādes procesā 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts ģimnāzijas, to dibinātāji, pedagogi

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”” izstrādāts saistībā ar 2020. gada 6. oktobrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” noteiktajiem kvalitātes vērtējuma līmeņiem. Tādējādi valsts ģimnāzijām šajos kritērijos – kompetences un sasniegumi, izglītības programmu īstenošana, atbalsts un sadarbība –  kvalitātes vērtējuma līmenis būs ne zemāks kā “ļoti labi”.  Vienlaikus noteikumu projekts nosaka, ka minēto prasību piemēro izglītības iestādes un tās īstenoto izglītības programmu akreditācijai, kas veikta, sākot ar 2022. gada 1. septembri atbilstoši noteiktajam akreditācijas termiņam.

Līdztekus veikts precizējums, nosakot, kādi dokumenti par to darbību jāiesniedz tām izglītības iestādēm, kurām valsts ģimnāzijas statuss piešķirts ar Ministru kabineta lēmumu, kas pieņemts līdz 2021. gada 31. augustam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 5. augustam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm: pasts@izm.gov.lv; sanita.treimane@izm.gov.lv.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte Sanita Treimane.