1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz Valsts izglītības satura centra un Latvijas Nacionālā kultūras centra nodarbinātajiem, kas iesaistīti profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nodrošināšanā, profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un izglītojamajiem, eksāmena dokumentācijas izstrādē un eksaminācijas komisiju sastāvā iesaistītajiem nozaru un sociālo partneru pārstāvjiem, kā arī Nozaru ekspertu padomju ekspertiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts noteiks profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norises kārtību akreditētās profesionālās izglītības programmās un aizstās Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumus Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās". Jauna noteikumu projekta izstrādes nepieciešamība saistīta ar:

1. grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, kas Latvijas Republikas Saeimā pieņemti 2015. gada 23. aprīlī;

2. Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (Vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) (turpmāk – projekts 1.2.1.1.1) rezultātiem, kura ietvaros tika identificētas un aprobētas jaunas eksāmenu formas;

3. MK noteikumos Nr.662 konstatētajām nepilnībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. janvāra vidū.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts

Noteikumu projekta 1.pielikums

Noteikumu projekta 2.pielikums

Anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ruta.ancupane@852.visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļa vadītājs Māris Dukurs, tālr. 67814353, e-pasta adrese: maris.dukurs@visc.gov.lv.