1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums attiecas uz aptuveni 24 129  vispārējās izglītības pedagogiem,  12 159 pirmsskolas pedagogiem, 2426 profesionālās izglītības pedagogiem, 7350 interešu izglītības pedagogiem, 4144 profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem.

Tiesiskais regulējums attiecās uz orientējoši 593 augstskolu profesoriem, 507 asociētiem profesoriem, 887 docentiem, 687 lektoriem un 327 asistentiem, kā arī uz valsts koledžu 62 docentiem, 184 lektoriem un 65 asistentiem, kuriem darbs augstskolā un koledžā ir pamatdarbs, kā arī uz akadēmisko personālu šajās pozīcijās, kuri strādā uz daļējo slodzi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojuma Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” 1. punktā noteiktajam paaugstināt pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi. Projekts stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī. 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

2020. gada 13. maija ministrijas organizētajā video seminārā republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti tika informēti par plānotajiem grozījumiem, kas ietverti šajā projektā.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone  tālr. 67047973, e-pasta adrese: modra.jansone@izm.gov.lv.