Pedagogu profesionālas pilnveides kursi (valsts budžeta finansējums)

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi 2020.gadā
(valsts budžeta finansējums)

 

Programmas nosaukums Īstenotājs Kontaktpersona
Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai SIA “Lielvārds” Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv
Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide e-vidē par mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu. SIA “Lielvārds” SIA “Lielvārds” Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv
Izpratnes pilnveide par karjeras iespējām un tās integrēšana izglītības procesā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ilvita Švāne, tālrunis: 29128598, e-pasts: ilvita.svane@llu.lv
Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē. Baltijas Datoru akadēmija Iluta Egle, tālrunis: 26411894, e-pasts: Iluta.Egle@bda.lv 
Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai pirmsskolas mācību satura apguves nodrošināšanā SIA “Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv

Precīzāka infomācija adresē: https://lielvards.lv/events

Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai sākumskolas klašu mācību satura apguves nodrošināšanā. SIA “Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv.

Precīzāka infomācija adresē: https://lielvards.lv/events

Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai matemātikas mācību satura apguves nodrošināšanā. SIA “Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv.

Precīzāka infomācija adresē: https://lielvards.lv/events

Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai latviešu valodas mācību satura apguves nodrošināšanā. Daugavpils Universitāte Inese Valtere, tālrunis: 26118552, e-pasts: inese.valtere@du.lv.
Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai datorikas mācību satura apguves nodrošināšanā. SIA “Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv.

Precīzāka infomācija adresē: https://lielvards.lv/events

Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai inženierzinību un dizains un tehnoloģijas mācību satura apguves nodrošināšanā. SIA ”Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv.

Precīzāka infomācija adresē: https://lielvards.lv/events

Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai mūsdienīgu fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību stundu organizēšanā, pielietojot digitālās ierīces. SIA ”Lielvārds”

Georgs Turlajs, tālrunis: 67801787, e-pasts: kompetences.centrs@lielvards.lv.

Precīzāka infomācija adresē: https://lielvards.lv/events

 

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

“Pedagogs karjeras konsultants”(160 stundas)

*(tikai SAM 8.3.5. projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 iesaistīto karjeras konsultantu grupām)

Daugavpils Universitāte

Inese Valtere, tālrunis: 26118552, e-pasts: inese.valtere@du.lv

 

“Otrās svešvalodas kā svešvalodas skolotājs (160 stundas)”

*(valodu jomas skolotājiem)

Latvijas Universitāte

Rita Ābele, 67034825,

e-pasts rita.abele@lu.lv

“Pedagoģiskās darbības pamati” (72 stundas)

*(prioritāri profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem, prakšu vadītājiem, DVB vadītājiem)

Daugavpils Universitāte

Inese Valtere, tālrunis: 26118552, e-pasts: inese.valtere@du.lv

Ministrija informē, ka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2020.gadā īstenos arī Valsts ģimnāzijas, speciālās izglītības attīstības centri, profesionālās izglītības kompetences centri, Latviešu valodas aģentūra.

Valsts izglītības satura centrs - kontaktpersona Ļubova Jakovele VISC vispārējās izglītības departamenta vecākā referente (vispārējās izglītības saturs), t.67216427, lubova.jakovele@visc.gov.lv

Izglītības kvalitātes valsts dienests – kontaktpersona Rolands Ozols, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors, tālr. +371 67387866rolands.ozols@ikvd.gov.lv;

SAM 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” turpina īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus (2019., 2020.gada grupas).

SAM: 8.5.3. projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īsteno mācības profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un nodrošina efektīvas pārvaldības pilnveidi profesionālās izglītības iestādēs - kontaktinformācija pie projekta kontaktpersonām.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu piedāvājums skolu kolektīviem 2020.gadā

2020.gadā skolu kolektīviem ir iespējas pieteikties dalībai šādos profesionālās kompetences pilnveides pasākumos:  

Mērķauditorija

Īstenotājs, kontaktinformācija

 Kursu nosaukums

Vispārējo izglītības iestāžu (kuras ir iesaistītas projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pašvaldību atbalsta pasākumu plānā) pedagogu kolektīvs.

 

Projekts 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

informācija ir pieejama pie "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoriem.

Profesionālās pilnveides programma vispārējās izglītības iestādēs augstu sasniegumu attīstībai

 

Vispārizglītojošo skolu pedagogi (kolektīvi)*

(kuri ir iesaistīti Pr ojektā 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” )

 

Projekts 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

informācija ir pieejama pie "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoriem.

 

Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā

Vispārējo izglītības iestāžu (kuras ir iesaistītas projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pašvaldību atbalsta pasākumu plānā) sākumskolas pedagogu kolektīvs

 

Projekts 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

 

informācija ir pieejama pie "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoriem.

 

Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei

 

Vispārējo izglītības iestāžu pedagogi (projektā iesaistīto izglītības iestāžu)

 

Projekts 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

informācija ir pieejama pie "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoriem.

 

VIMALA – lasītprasmes attīstības metodika vispārējās izglītības iestādēs

 

 

 

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’

 

kontaktpersona:

Iveta Ozola, tālr. 29492712, iveta.ozola2@gmail.com

 

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanas iespējas mācību un audzināšanas procesā