Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (IAP 2014.-2020. gadam) paredz dalību starptautiskajos pētījumos, kuriem jāseko izglītības politikas virsmērķim – kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Tam ir pakārtoti IAP 2014.-2020. gadam uzdevumi 3.1. rīcības virzienā „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide”, paredzot sniegt atbalstu izglītības kvalitātes un politikas pētījumiem, tajā skaitā, dalībai starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos. Pētījumu ietvaros iegūtie dati nepieciešami izglītības politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Latvija īsteno dalību OECD starptautiskajos izglītības salīdzinošajos pētījumos kopš 1998. gada. Vēsturiski šo sadarbību pamatā īstenoja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un tajā esošais Izglītības pētniecības institūts. Iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas periodā (2007.-2013. gadā) tika rasta iespēja nodrošināt Latvijas dalību trīs starptautisko izglītības pētījumu virzienos – OECD PISA, OECD TALIS un ASEM LLL Hub, no 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. oktobrim īstenojot Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” (1.2.2.3.2.). Tad tā īstenotājs bija Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Vairāk par projektu iespējams izlasīt šeit.