Dublikātu izsniedz, ja nozaudēts profesionālās izglītības dokuments un ir pietiekami izglītības iestādes vai arhīva dati, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, kā arī ir iespējams izmantot līdzvērtīgu dokumenta veidlapu. Citos gadījumos tiek izsniegta izglītības iestādes izziņa.

Darbība dublikāta saņemšanai:

Persona, kura nozaudējusi profesionālās izglītības dokumentu:

  1. iesniedz izglītības iestādei iesniegumu, vai tās likvidēšanas gadījumā – likvidētās iestādes saistību pārņēmējai – citai izglītības iestādei. Ja nav saistību pārņēmēja, iesniegumu iesniedz dibinātājam (pašvaldībai vai attiecīgai ministrijai), kuras padotībā atradās izglītības iestāde.
  2. iesniedz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par nozaudētā profesionālās izglītības dokumenta izsludināšanu par nederīgu, maksājuma dokumentu par sludinājumu uzrādot iestādei.
  3. pieprasa no arhīva nepieciešamās ziņas, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, ja izglītības iestādei nav šādu ziņu.

Izglītības iestāde izvērtē personas iesniegto informāciju un pieņem lēmumu, izdodot rīkojumu, par dublikāta izsniegšanu vai nepietiekamas informācijas gadījumā izsniedz personai izziņu.

Dublikātu izsniegšana tiek reglamentēta šādos normatīvos aktos:

Ministru kabineta 2023.gada 7.februāra noteikumi Nr.52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" [ārēja saite]