Dublikātu izsniedz, ja nozaudēts profesionālās izglītības dokuments un ir pietiekami izglītības iestādes vai arhīva dati, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, kā arī ir iespējams izmantot līdzvērtīgu dokumenta veidlapu. Citos gadījumos tiek izsniegta izglītības iestādes izziņa.

Darbība dublikāta saņemšanai:

Persona, kura nozaudējusi profesionālās izglītības dokumentu:

  1. iesniedz izglītības iestādei iesniegumu, vai tās likvidēšanas gadījumā – likvidētās iestādes saistību pārņēmējai – citai izglītības iestādei. Ja nav saistību pārņēmēja, iesniegumu iesniedz dibinātājam (pašvaldībai vai attiecīgai ministrijai), kuras padotībā atradās izglītības iestāde.
  2. iesniedz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par nozaudētā profesionālās izglītības dokumenta izsludināšanu par nederīgu, maksājuma dokumentu par sludinājumu uzrādot iestādei.
  3. pieprasa no arhīva nepieciešamās ziņas, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, ja izglītības iestādei nav šādu ziņu.

Izglītības iestāde izvērtē personas iesniegto informāciju un pieņem lēmumu, izdodot rīkojumu, par dublikāta izsniegšanu vai nepietiekamas informācijas gadījumā izsniedz personai izziņu.

Dublikātu izsniegšana tiek reglamentēta šādos normatīvos aktos:

Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" [ārēja saite]

Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.902 "Kārtībā, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti" [ārēja saite]