Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par savlaicīgu un normatīvo aktu prasībām atbilstošas formas izglītības dokumentu veidlapu pasūtīšanu un iepirkšanu, lai nerastos problēmas izglītības dokumentu izsniegšanā skolu beidzējiem.

Valsts atzītus profesionālās izglītības dokumentus drīkst izsniegt tikai par licencētas izglītības programmas apguvi. Profesionālās izglītības dokumenti ir stingrās uzskaites dokumenti. Līdz ar to ir jānodrošina stingra uzraudzība šo dokumentu veidlapu izgatavošanā, uzglabāšanā un izsniegšanā.

Pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātu un noslēgto Vispārīgo vienošanos “Par profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanu, izsniegšanu, glabāšanu un anulēšanu” SIA "LS Dizains", turpmāk izgatavos profesionālās izglītības dokumentu veidlapas.

Akreditētas izglītības iestādes (t.sk. profesionālās tālākizglītības centri), kuras īsteno  licencētas profesionālās izglītības programmas, drīkst izsniegt izglītojamajiem tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošus izglītības dokumentus. Līdz ar to izglītības iestādēm ir jāiegādājas normatīvo aktu prasībām atbilstošas dokumentu veidlapas.

Turpmāk izglītības iestādes var lietot tikai jaunās formas profesionālās izglītības dokumentu (apliecība par profesionālo pamatizglītību, atestāts par arodizglītību, diploms par profesionālo vidējo izglītību, apliecības par profesionālās pilnveides izglītības apguvi un apliecības par profesionālās ievirzes izglītības apguvi, profesionālās kvalifikācijas apliecības un apliecības par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi).

Līdz kārtējā gada 1.decembrim izglītības iestādēm atbilstoši grafikam (pievienots pielikumā) ir jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) uz zemāk norādītajām e-pastu adresēm atbildīgajiem ministrijas darbiniekiem saskaņošanai Iesniegumu veidlapu izgatavotājam profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanai (turpmāk – Iesniegums), kas parakstīts ar elektronisko parakstu.

Elektroniskā sagataves Profesionālās kvalifikācijas apliecībām izsniedz ministrija, tāpēc e-pastā veidlapas@izm.gov.lv jāiesniedz atsevišķs Iesniegums tikai par minētajiem dokumentiem.

Vēršam uzmanību, ka profesionālās kvalifikācijas apliecības neatņemama sastāvdaļa ir sekmju izraksts, tāpēc abi dokumenti jāparaksta ar vienu elektronisko parakstu.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība elektroniskā dokumenta formā obligāti jāievieto VIIS pie atbilstošā izglītojamā (augšuplādē elektroniski parakstīto failu).

Ja gada laikā ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi u.c.), Iesniegumu ministrija šādu izņēmumu gadījumā saskaņo arī pēc kārtējā gada decembra.

Atbilstoši 2023. gada 7. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 52 Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi” 32. punktā noteiktajam Komersants pēc iesnieguma saņemšanas nodrošina pieprasīto valsts atzītu dokumentu veidlapu un sekmju izraksta veidlapu izgatavošanu un izsniedz tās ne vēlāk kā:

32.1. četru mēnešu laikā – valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas;

32.2. mēneša laikā – valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītību un profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi apliecinošu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas.

Izglītības iestādes (t.sk. profesionālās tālākizglītības centri), kuras īsteno akreditētas izglītības programmas, rīcība, lai varētu iegādāties veidlapas:

Vispārējās izglītības, augstākās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides un tālākizglītības, mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu iesniegumi (izņemot sporta iestāžu), kas parakstīti ar elektronisko parakstu, atbilstoši pielikumā pievienotajam grafikam ir jāsūta saskaņošanai uz e-pastu: veidlapas@izm.gov.lv. Ja nepieciešams, konsultācijas tiek sniegtas e-pastā vai telefoniski (tālrunis 67047789).

Lūdzu stingri ievērot grafikā norādīto saskaņošanas termiņu. Pretējā gadījumā tiks lūgts izglītības iestādes direktora paskaidrojums un saskaņojums tiks veikts 1 mēneša laikā (papildus vismaz 1 mēnesis izgatavošanai).

Sporta iestāžu iesniegumi, kas parakstīti elektroniski, sporta iestādēm ir jāsūta atbilstoši pielikumā pievienotajam grafikam saskaņošanai uz e-pastu: ilze.paulina@izm.gov.lv.  Ja nepieciešams, konsultācijas tiek sniegtas e-pastā vai telefoniski (tālrunis 67047932).

VALSTS IZGLĪTĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ (VIIS) NO 2024. GADA 1. FEBRUĀRA NAV NODROŠINĀTA PĀRSKATU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ, TĀPĒC PĀRSKATU IESNIEGŠANA NOTIEK KĀ LĪDZ ŠIM – PAPĪRA FORMĀTĀ KOPĀ AR IESNIEGUMU PAR IZGLĪTĪBAS DOKUMENTU VEIDLAPU SAŅEMŠANU.

Vispārējās izglītības, augstākās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides un tālākizglītības, mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības iestādes noformē “Pārskatu par profesionālās izglītības dokumentu apriti” par iepriekšējo mācību gadu vai kalendāro gadu (mācību centriem, SIA) tabulas formā atbilstoši pielikumā minētajam paraugam uz izglītības iestādes veidlapas un paraksta ar elektronisko parakstu. Pārskatu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu lūgums sūtīt vienā laikā ar Iesniegumu, kas arī parakstīts ar elektronisko parakstu (2 atsevišķi dokumenti, katrs parakstīts ar savu elektronisko parakstu). Lūgums nesūtīt sabojāto veidlapu norakstīšanas aktus. Pārskatus VAR sūtīt arī ieskenētā veidā uz veidlapas@izm.gov.lv.

Sporta iestāžu pārskati (lūgums nesūtīt sabojāto veidlapu norakstīšanas aktus), kas parakstīti elektroniski, sporta iestādēm ir jāsūta uz e-pastu: ilze.paulina@izm.gov.lv.

Pārskata formu skatīt pielikumā.
Aizpildīta Pārskata piemēru skatīt pielikumā.

Ministrijas atbildīgie darbinieki ar ministrijas ar e-pasta vēstuli saskaņo izglītības iestādes iesniegto Iesniegumu un to nosūta izglītības iestādei informācijai un profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavotājam, kas pašlaik ir SIA „LS Dizains” (Krišjāņa Barona iela 19, Rīga, LV – 1011 Tālr.: m.t. 29502870; e- pasts: lena@lgv.lv), darbam – pasūtījuma izpildei. Izglītības iestāde tad atkārtoti nepārsūta izgatavotājam ministrijas saskaņoto Iesniegumu.

Saskaņā ar vienošanās nosacījumiem dokumentu veidlapas tiek izgatavotas 1 mēneša laikā no brīža, kad komersants ir saņēmis saskaņoto Iesniegumu.

Izglītības iestāde veidlapu iegādi SIA “LS Dizains” obligāti veic tikai grafikā (pievienots pielikumā) norādītajā termiņā, iepriekš pierakstoties uz konkrētu dienu (piezvanot vai e-pastā vienojoties ar SIA “LS Dizains” pārstāvi Jeļena Kohane mob.t. 29502870, e-pasts: lena@lgv.lv).

Ja izņēmuma gadījumā izglītības iestādes pārstāvis personīgi ierodas ministrijā pie atbildīgajiem darbiniekiem, iepriekš par to vienojoties e-pastā vai telefoniski, saskaņot Iesniegumu, izglītības iestādes pārstāvis pats nodrošina arī saskaņota Iesnieguma papīra formā iesniegšanu izgatavotājam - SIA “LS Dizains”.

Ja tika iesniegts ieskenēts ar ministriju saskaņots Iesniegums, tad pie izglītības dokumentu veidlapu iegādes izglītības iestāde iesniedz SIA “LS Dizains” saskaņotu Iesnieguma oriģinālu (skenēto Iesniegumu nomainot ar tā oriģinālu).