Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par savlaicīgu un normatīvo aktu prasībām atbilstošas formas izglītības dokumentu veidlapu pasūtīšanu un iepirkšanu, lai nerastos problēmas izglītības dokumentu izsniegšanā skolu beidzējiem.

Valsts atzītus profesionālās izglītības dokumentus drīkst izsniegt tikai par akreditētas izglītības programmas apguvi. Profesionālās izglītības dokumenti ir stingrās uzskaites dokumenti. Līdz ar to ir jānodrošina stingra uzraudzība šo dokumentu veidlapu izgatavošanā, uzglabāšanā un izsniegšanā.

Pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātu un 2020.gada 11.maija noslēgto Vispārīgo vienošanos “Par profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanu, izsniegšanu, glabāšanu un anulēšanu” SIA „Plūsma” turpina izgatavot profesionālās izglītības dokumentu veidlapas turpmākos 2 gadus.

Izglītības iestādes (t.sk. mācību centri, SIA u.c. īstenotāji), kuras īsteno akreditētas izglītības programmas, drīkst izsniegt izglītojamajiem tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošus izglītības dokumentus. Līdz ar to izglītības iestādēm ir jāiegādājas normatīvo aktu prasībām atbilstošas dokumentu veidlapas.

Apliecības par profesionālās pilnveides izglītību veidlapa un apliecības par profesionālās ievirzes izglītības veidlapa ir ar divu veidu ģerboni (ar mazo valsts ģerboni un ar mazo papildināto valsts ģerboni). Valsts izglītības iestādes ir tiesīgas lietot veidlapu ar mazo papildināto valsts ģerboni, bet pašvaldību un privātās – ar mazo valsts ģerboni.

Ar 2017.gada 1.janvāri izglītības iestādes var lietot tikai jaunās formas profesionālās izglītības dokumentu (apliecība par profesionālo pamatizglītību, atestāts par arodizglītību, diploms par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās kvalifikācijas apliecība (1., 2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim, kas atbilst 2., 3. un 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim) veidlapas.

Līdz kārtējā gada 1.decembrim izglītības iestādēm atbilstoši grafikam (pievienots pielikumā) ir jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) uz zemāk norādītajām e-pastu adresēm atbildīgajiem ministrijas darbiniekiem saskaņošanai Iesniegumu veidlapu izgatavotājam profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanai (turpmāk – Iesniegums), kas parakstīts ar elektronisko parakstu, veidlapu pasūtīšanai nākamajam gadam. Ja gada laikā ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi u.c.), Iesniegumu ministrija šādu izņēmumu gadījumā saskaņo arī pēc kārtējā gada decembra.

Izglītības iestādes (t.sk. mācību centri, SIA un citi īstenotāji), kuras īsteno akreditētas izglītības programmas, rīcība, lai varētu iegādāties veidlapas:

1. Iesnieguma noformēšana

Izglītības iestāde Iesniegumu noformē tabulas formā uz izglītības iestādes veidlapas. Iesniegumu aizpilda atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, ievērojot attiecīgās izglītības programmas beidzēju skaitu un paredzot papildu skaitu sabojāšanas gadījumam, kā arī ņemot vērā tiesības izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus (ir akreditēta izglītības iestāde, licencētas un akreditētas izglītības programmas, izglītības iestāde un izglītojamie ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)). Augstākās izglītības iestādes, pasūtot profesionālās pilnveides izglītības apliecības, Iesnieguma pēdējā ailē norāda iestādes akreditāciju attiecīgā studiju virzienā un izglītības programmas licencēšanas datus,

Iesnieguma formu skatīt pielikumā.
Aizpildīta Iesnieguma piemēru skatīt pielikumā.

2. Iesnieguma iesniegšana ministrijā saskaņošanai

Iesniegumus (izņemot sporta iestāžu iesniegtos), kas parakstīts ar elektronisko parakstuatbilstoši pielikumā pievienotajam grafikam ir jāsūta saskaņošanai uz e-pastu: veidlapas@izm.gov.lv. Ja nepieciešams, konsultācijas tiek sniegtas e-pastā vai telefoniski (tālrunis 67047789).

Lūdzu stingri ievērot grafikā norādīto saskaņošanas termiņu. Pretējā gadījumā tiks lūgts izglītības iestādes direktora paskaidrojums un saskaņojums tiks veikts 1 mēneša laikā (papildus vismaz 1 mēnesis izgatavošanai).

Iesniegumus, kas parakstīti elektroniski, sporta iestādēm ir jāsūta atbilstoši pielikumā pievienotajam grafikam saskaņošanai Sporta departamenta ekspertei Ilzei Pauliņai uz e-pastuilze.paulina@izm.gov.lv.  Ja nepieciešams, konsultācijas tiek sniegtas e-pastā, telefoniski (tālrunis 67047932) vai ministrijā klātienē (Vaļņu ielā 2, 5.stāvā, 524a.kabinetā), piesakot vizīti savlaicīgi.

3. Pārskata iesniegšana ministrijā

Izglītības iestādes noformē Pārskatu par profesionālās izglītības dokumentu apriti par iepriekšējo mācību gadu vai kalendāro gadu (mācību centriem, SIA) tabulas formā atbilstoši pielikumā minētajam paraugam uz izglītības iestādes veidlapas un paraksta ar elektronisko parakstu. Pārskats, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, tiek sūtīts Ilzei Pauliņai uz norādīto e-pasta adresi līdz attiecīgā gada 15.septembrim. Pārskatu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, lūdzu sūtīt vienā laikā ar Iesniegumu, kas arī parakstīts ar elektronisko parakstu (2 atsevišķi dokumenti, katrs parakstīts ar savu elektronisko parakstu). Lūdzu nesūtīt sabojāto veidlapu norakstīšanas aktus. Izņēmuma gadījumā Pārskatus var sūtīt arī ieskenētā veidā uz iepriekš minētajiem e-pastiem.

Pārskata formu skatīt pielikumā.
Aizpildīta Pārskata piemēru skatīt pielikumā.

4.Saskaņotā Iesnieguma iesniegšana veidlapu izgatavotājam pasūtījuma veikšanai un veidlapu iegāde

Ministrijas atbildīgie darbinieki ar ministrijas vēstuli vai e-pasta vēstuli saskaņo izglītības iestādes iesniegto Iesniegumu un to nosūta izglītības iestādei informācijai un profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavotājam, kas pašlaik ir SIA „Plūsma” (Pulkveža Brieža ielā 15a-102, Rīgā, LV-1010, e-pasts: plusma@plusma.lv), darbam – pasūtījuma izpildei. Izglītības iestāde tad atkārtoti nepārsūta izgatavotājam ministrijas saskaņoto Iesniegumu.

Saskaņā ar vienošanās nosacījumiem dokumentu veidlapas tiek izgatavotas 1 mēneša laikā no brīža, kad SIA „Plūsma” ir saņēmusi saskaņoto Iesniegumu.

Izglītības iestāde veidlapu iegādi SIA “Plūsma” obligāti veic tikai grafikā (pievienots pielikumā) norādītajā termiņāiepriekš pierakstoties uz konkrētu dienu (piezvanot vai e-pastā vienojoties ar SIA “Plūsma” pārstāvi Dagnija Tetere - t.67321298, mob.t. 28677214, e-pasts: plusma@plusma.lv). 

Ja izņēmuma gadījumā izglītības iestādes pārstāvis personīgi ierodas ministrijā pie atbildīgajiem darbiniekiem, iepriekš par to vienojoties e-pastā vai telefoniski, saskaņot Iesniegumu, izglītības iestādes pārstāvis pats nodrošina arī saskaņota Iesnieguma papīra formā (vai skenēta saskaņota Iesnieguma) iesniegšanu izgatavotājam - SIA “Plūsma”.

Ja tika iesniegts ieskenēts ar ministriju saskaņots Iesniegums, tad pie izglītības dokumentu veidlapu iegādes izglītības iestāde iesniedz SIA “Plūsma” saskaņotu Iesnieguma oriģinālu (skenēto Iesniegumu nomainot ar tā oriģinālu).