Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz augstskolām, t.sk. uz nozares profesoru padomēm, profesora vai asociētā profesora amata pretendentiem, amatā esošajiem profesoriem vai asociētajiem  profesoriem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts ir izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada tuvākajā sēdē.

7.

Dokumenti

Pielikumā.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Neattiecas.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 5. janvārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta direktora vietniecei augstākās izglītības jomā Dacei Jansonei uz e-pasta adresi:  dace.jansone@izm.gov.lv, t.  67047785.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone dace.jansone@izm.gov.lv, t. 67047785.