1. Diagnostikas posms: 2018. gada 3. ceturksnis (septembris) – 2019. gada 4. ceturksnis

Diagnostikas posms paredz Latvijas prasmju sistēmas pārvaldības, finansēšanas un atbilstības darba tirgum izvērtējumu, balstoties uz starptautiski salīdzinošiem datiem un OECD valstu labo praksi. Tiks veikts Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam rīcības virzienu novērtējums, tiks apzināts iesaistīto pušu viedoklis par prioritāri risināmajiem izaicinājumiem un sagatavotas rekomendācijas mākamajām politikas plānošanas periodam. Plānotas 4 ekspertu misijas Latvijā, kuru laikā tiks organizēti darbsemināri un intervijas ar politikas veidotājiem, nacionālā līmeņa ekspertiem un sociālajiem partneriem.

2. Rīcības posms: 2020. gada 1. ceturksnis – 2020. gada 4. ceturksnis

Rīcības posms paredz identificēt politikas kontekstu un izaicinājumus nākošajam politikas plānošanas periodam. Tā ietvaros tiks veikta Izglītības un prasmju pamatnostādņu 2021.-2027. gadam koncepcijas izstrāde, izvirzot nākamā politikas plānošanas perioda mērķus un prioritātes, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus, kā arī finansējuma avotus. Tiks nodrošināts atbalsts politikas plānošanas dokumenta “Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” sagatavošanai. Plānotas 3 ekspertu misijas Latvijā, to laikā notiks konsultācijas un diskusijas ar politikas veidotājiem, nacionālā līmeņa ekspertiem un sociālajiem partneriem.

Projekta pasākumu kalendārs

Projekta pasākumu kalendārs tiks papildināts atbilstoši aktuālajai situācijai.

 

Datums Pasākums
Diagnostikas posms
12. 09. 2018. OECD ekspertu sanāksme ar projekta koordinatoriem
13. 09. 2018. Projekta starpinstitucinālās darba grupas sanāksme
Ministra K. Šadurska tikšanās ar OECD ekspertiem
Augsta līmeņa darba seminārs – projekta atklāšana
14. 09. 2018. OECD misijas darba sanāksme ar projekta koordinatoriem
27. 09. 2018. OECD Prasmju stratēģijas darba seminārs (Parīzē)
28. 09. 2018. OECD Prasmju stratēģijas konsultatīvās grupas sēde (Parīzē)
17.-18. 12. 2018. Darba tikšanās ar OECD ekspertiem (Parīzē)
11. 01. 2019. Latvijas Prasmju stratēģijas koordinatoru starpinstitucionālā darba sanāksme
12.-15. 02. 2019. OECD ekspertu Diagnostikas misija uz Latviju, t.sk.:
13. 02. 2019. Fokusa grupas diskusija “Izglītojamo prasmju uzlabošana”
13. 02. 2019. Fokusa grupas diskusija “Mūžizglītības kultūras veicināšana” un “Prasmju atbilstības uzlabošana darba tirgū”
13. un 15. 02. 2019. OECD ekspertu divpusējās sarunas ar sadarbības partneriem
14.02. 2019. IZM sadarbībā ar OECD organizētais Latviju Nacionālās prasmju stratēģijas Diagnostikas seminārs primāri risināmo izaicinājumu identificēšanai prasmju jomā
15. 02. 2019. Fokuss grupas diskusija “Prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana”
14.-17.05. 2019. OECD 2.misija uz Rīgu, t.sk. Labas prakses seminārs, divpusējās sanāksmes un darba diskusijas
15.05.2019.

Fokusa grupu diskusijas par priekšlikumiem OECD rekomendācijām:
1) “Izglītojamo prasmju uzlabošana”
2) “Mūžizglītības kultūras veicināšana”
3) “Prasmju atbilstības uzlabošana darba tirgū”
4) “Prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana”

16.05.2019. Labas prakses piemēru seminārs
17.05.2019. Divpusējās sarunas ar OECD ekspertiem
jūnijs-septembris OECD Prasmju stratēģijas Diagnostikas ziņojuma par Latviju sagatavošana
2019. gada 17. – 19. decembris

OECD Diagnostikas ziņojuma “OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” prezentācijas misija, t.sk.:

18. 12. 2019. OECD Prasmju centra ekspertu tikšanās ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvjiem
19. 12. 2019.

OECD Diagnostikas ziņojuma “OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” prezentācija

Diagnostikas posma pabeigšana