ERASMUS

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”- National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt) līgums Nr. 2014-3566/001-001

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2014.gada 1.decembra līdz 2016.gada 30.novembrim.

Kopējā projekta summa: 300 000 EUR , no tā 225 000 EUR ES grants.

Projekta atbildīgā amatpersona: Valsts sekretāra vietniece – izglītības departamenta direktore Evija Papule

Projekta koordinatore: Izglītības departamenta vecākā eksperte Ilze Buligina

Projekta mērķis:
Veicināt nacionālās profesionālās izglītības reformas Baltijā, kā arī Baltijas valstu sadarbību profesionālajā izglītībā.

Projekta ietvaros tiek veidota profesionālās izglītības Baltijas valstu alianse kā ietvars kopīgai sadarbībai starp trīs Baltijas valstīm, savstarpēji apmainoties ar informāciju un pieredzi profesionālās izglītības reformu ieviešanā, īpaši attiecībā uz darba vidē balstītas profesionālās izglītības un māceklības ieviešanu, kā arī kopīgi popularizējot labās prakses piemērus, kā arī īstenotas nacionāla līmeņa aktivitātes katrā no Baltijas valstīm, kas vērstas uz darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstību.

Galvenās problēmas, kas tiks risinātas ar šī projekta palīdzību:
• Nepilnīgs likumdošanas ietvars, lai attīstītu darba vidē balstītu profesionālo izglītību.
• Nepietiekama darba vidē balstītu mācību pieejamība.
• Nepietiekama informētība un partneru, it īpaši darba devēju, iesaiste darba vidē balstītas profesionālās izglītības īstenošanā.
Projekta aktivitātes Latvijā:
• Pētījums par līdzšinējo darba vidē balstītas profesionālās izglītības pilotprojektu pieredzi Latvijā.
• Diskusijas par priekšlikumiem darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas kārtībai, iesaistot galvenos profesionālās izglītības partnerus (5 apaļā galda diskusijas; 4 semināri; 1 nacionālā līmeņa seminārs).
• Mediju kampaņa darba vidē balstītas profesionālās izglītības un labās prakses piemēru popularizēšana.
• Projekta noslēguma konference, kurā vienosies par Baltijas valstu kopīgiem izaicinājumiem un risinājumiem, kā arī par turpmāku kopīgu sadarbību darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstīšanā.

Projekta partneri:

Izglītības un zinātnes ministrija (Latvija) – Projekta koordinators
Latvijas Darba devēju konfederācija (Latvija)
Valsts izglītības satura centrs (Latvija)
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (Latvija)
Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (Lietuva)
Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva)
Nodibinājums „Foundation Innove” (Igaunija)