Statuss:
Īstenošanā

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Izglītības un zinātnes ministrija no 2018.gada 1.janvāra īsteno projektu: Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā (saīs. - Latvijas zinātne Eiropas pētniecības telpā).

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.5/17/I/002

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, sekmējot Latvijas pētnieku integrāciju Eiropas un pasaules pētniecības telpā un Latvijas sabiedrības atbalstu zinātnei.

Projektā plānotās darbības:

1. Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšana programmas “Apvārsnis 2020” programmkomitejās un citās starptautiskās programmās, tostarp nodrošinot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai (RIS3) atbilstošu nozaru specializācijas jomas vajadzību padziļinātu analīzi;

2. nacionālā līmeņa pasākumi starptautiskās sadarbības tīklu paplašināšanai, t.sk. 

1) mērķtiecīga attiecību veidošana un sadarbība ar diasporu ārvalstīs kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai un sadarbības iespēju paplašināšanai, tostarp Latvijas zinātnieku diasporas kopienas ārvalstīs apzināšana un analīze par līdzšinējiem savstarpējās sadarbības tīkliem un komunikācijas pasākumiem ar Latvijas zinātnieku diasporu;
2) mērķtiecīga sadarbība ar Latvijas un ārvalstu ekonomiskajām un diplomātiskajām pārstāvniecībām sadarbības kontaktu paplašināšanai un padziļināšanai;
3) Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās pētniecības un attīstības sadarbības iniciatīvās, prioritāri Kopējās programmēšanas iniciatīvās (KPI), un šīm iniciatīvām atbilstošu ekosistēmu veidošana, tostarp piešķirot tām atbilstošu dalības finansējumu u nodrošinot to ietvaros atbalstīto ar saimniecisko darbību nesaistīto projektu Latvijas partneru daļas finansēšanu atbilstoši attiecīgajā KPI noteiktajām atbalstāmajām darbībām un attiecināmām izmaksām; 
4) integrētās komunikācijas kampaņas īstenošana, t.sk. mērķgrupu pētījumi; 
5) Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa organizēšana 2018.gadā*

3. Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas (NZDIS) funkcionalitātes paplašināšana un datu integrācijas risinājumi ar citām informācijas sistēmām vai datu bāzēm;

4. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana;

5. projekta vadība.

Plānotie rezultāti:

1. īstenoti ne mazāk kā 10 projekti KPI un indikatīvi 2 projekti citās iniciatīvās (kopā 12 projekti);

2. nodrošināta dalība piecās KPI;

3. nodrošināta Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa norise Latvijā 2018. gadā.

Kopējās izmaksas:

6 688 080,00 euro (ERAF 5 684 868,00 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 003
212,00 euro).

Projekta ilgums: 01.01.2018.-30.06.2023.

Projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm var sekot līdzi:

Twitter.com 

Facebook.com 

Youtube.com.

 

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa un sekciju kopsavilkumi: