Statuss:
Īstenošanā
ESF

Īstenošanas laiks: 2018. gada 1. aprīlis – 2023. gada 31. decembris  

Projekta finansējums: 4 462 770,69 EUR (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 793 355,09 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 669 415,60 EUR)

Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija 

Sadarbības partneri: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte

Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kas balstās uz statistiskās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošo rādītāju mērīšanu un analīzi, centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi un akreditācijas, licencēšanas, kā arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošanu un analīzi, ievērojot vidēja termiņa un ilgtermiņa sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus. 

  • Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas apraksta un tajā ietilpstošo izglītības kvalitātes monitoringa rīku aprakstu izstrāde, aprobācija un ieviešana. 
  • Nacionāla līmeņa pētījumu programmas izveide un īstenošanu izglītībā.
  • Mērķa sadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumu īstenošana par izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringu un tā izmantošanu izglītības politikas veidošanā. 

Projekta īstenošanas rezultātā ir plānots izveidot izglītības kvalitātes vērtēšanas monitoringa sistēmu, kurā tiks apkopota informācija par visiem izglītības līmeņiem (pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība) un veidiem (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība un pieaugušo izglītība). Izglītības kvalitātes vērtēšanas monitorings vienotā sistēmā apvienos jau pastāvošās izglītības kvalitātes komponentes, kā izglītojamo sasniegumi, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju darba vērtējums, informācija par licencētajām un akreditētajām izglītības programmām, ar attiecīgās izglītības pakāpes un veida izglītojamo mācību mērķiem un absolventu rezultātiem, kas noteikti izglītības standartos.

Tāpat projekta ietvaros tiks īstenoti 8 nacionāla mēroga izglītības kvalitāti raksturojoši pētījumi, kuros padziļināti tiks pētīta dažādu izglītības sistēmu komponenšu, kā izglītojamo sniegums, mācību process visos izglītības līmeņos, pedagogu sagatavošana un profesionālā pilnveide un izglītības sistēmas atbalsta pasākumi, darbību, savstarpējo mijiedarbību un rezultātus. 

ESF Sociālais fonds