IZM sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem sagatavotie normatīvo aktu projekti:

Noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 11.jūnijā; notiek projekta saskaņošanas process);

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti: Biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība.


Noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” pasākuma „Atbalsts nozaru kvalifikāciju sistēmu izstrādei un ieviešanai” īstenošanas noteikumi (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 4.jūnijā; notiek projekta saskaņošanas process);

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti: Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.


Noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumi (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 13.augustā; notiek projekta saskaņošanas process);

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti:Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti: Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība


Noteikumu projekts „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” (iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 20.augustā, VSS- 1662).

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti: pašvaldību izglītības speciālisti un mācību līdzekļu autori.


Noteikumu projekts "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"  (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 23.jūlijā, VSS – 799, iesniegts pieņemšanai Ministru kabinetā  2015.gada 28.augustā).

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti:pašvaldību izglītības pārvaldes, „Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Rektoru Padome, Augstākās izglītības padome.  


Noteikumu projekts “Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”.

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti:pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, arodbiedrība ,,Izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas lielo pilsētu asociācija, Latvijas logopēdu asociācija un Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Skolu Bibliotekāru biedrība.


Noteikumu projekts “Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām”.

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti:republikas pilsētu un novadu izglītības pārvaldes, vispārējās un speciālās izglītības iestādes, Latvijas Pedagogu dome, Latvijas Autisma apvienība, Latvijas Disleksijas biedrība, biedrība “Vecāki par izglītību”.


Noteikumu projekts “Kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”.

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti: republikas pilsētu un novadu izglītības pārvaldes un speciālās izglītības iestādes (t.sk.speciālās izglītības iestādes – attīstības centri).Latvijas Pedagogu domei, Latvijas nacionālajai skolotāju savienībai, asociācijai “Ģimene”, biedrībai “Vecāki par izglītību”, biedrībai “Latvijas vecāku forums”, Latvijas disleksijas biedrībai, Velku biedrībai, invalīdu un viņu draugu apvienībai “Apeirons”, Izglītības attīstības centram, Izglītības iniciatīvu centram.


 

“Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 3. jūnijā, VSS-626).

Plāna projekta saskaņošanas procesā iesaistīti:Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība.


Normatīvā regulējuma projekts “Kritēriji un kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 2.jūlijā; VSS – 711).

Projekta saskaņošanas procesā iesaistīti:republikas pilsētu un novadu izglītības pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienība, Arodbiedrība “Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, biedrība “Vecāki par izglītību”, biedrība “Reģionālās attīstības centru apvienība”. 


Noteikumu projekts "Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabinetā 2015.gada 6.janvārī)

Projekta izstrādē iesaistīta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija.


Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabinetā 2014.gada 28.oktobrī)

Projekta izstrādē iesasitīta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija.


Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabinetā 2014.gada 26.augustā)

Projekta izstrādē iesasitīta Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība, Latvijas privātskolu asociācija


Noteikumu projekts "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabinetā 2014.gada 26.augustā)

Atzinumu sniedzēji: Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Darba devēju konfederācija


Noteikumu projekts "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabinetā 2014.gada 19.augustā)

Projekta izstrādē iesasitīta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija un Latvijas Lielo pilsētu asociācija.


Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabinetā 2014.gada 12.augustā)

Projekta izstrādē iesaistīta Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Profesionālās izglītības biedrība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija.


Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabientā 2014.gada 1.jūlijā)

Atzinumu sniedzēji: Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, Latvijas vecāku kustība, Latvijas privāto pirmskolu biedrība.


Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabientā 2014.gada 17.jūnijā)

Projekta izstrādē iesasitīta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome.


Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu" [ārēja saite] (apstiprināts Ministru kabinetā 2014.gada 13.maijā)

Atzinumu sniedzēji: Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.