Skolu dalība pētījumos
 • 2022. gada pavasarī daudzas Latvijas skolas saņems uzaicinājumu piedalīties starptautiskos izglītības pētījumos.
 • Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā pārbaudīs 15 gadus vecu skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences. Tāpat notiks Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums 8. klašu skolēniem un Starptautiskais matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču izmēģinājuma pētījums 4. klašu skolēniem. 
 • Latvijas skolēnu, pedagogu, vecāku un skolu direktoru dalība pētījumos ir svarīga turpmākai izglītības sistēmas pilnveidei.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā pētījumus skolās veiks un iegūtos datus analizēs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. 
 • No marta līdz maijam OECD PISA 2022 piedalīsies 15 gadus jauni skolēni, kas mācās ne zemāk par 7. klasi, vecāki un skolu direktori.
 • Pētījums vērtēs skolēnu kompetences matemātikā, lasīšanā, dabaszinātnēs un prasmē darboties radoši, savukārt vecāki un skolu direktori tiks aicināti aizpildīt aptaujas par mācību procesu.
 • OECD PISA 2022 mērķis ir izmērīt skolēnu kompetenci izglītības procesā iegūto zināšanu un prasmju pielietošanai reālai dzīvei pietuvinātās situācijās, konstatēt skolēnu gatavību mācīties, turpināt izglītību un būt sekmīgiem sabiedrības locekļiem.
 • Lai uzzinātu vairāk par starptautisko pētījumu norisi 2022. gada pavasarī, aicinām skatīt uzziņu
 • No marta līdz maijam IEA ICCS 2022 piedalīsies 8. klašu skolēni, pedagogi un skolu direktori.
 • Pētījumā vērtējamās jomas iekļaus ilgtspējību, līdzdalību digitālajā vidē, dažādību, jauniešu viedokli par politiskajām sistēmām, savukārt pedagogi un skolu direktori tiks aicināti aizpildīt aptauju par mācību procesu un savu redzējumu par pilsonisko izglītību.
 • IEA ICCS 2022 mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņu pienākumus un noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. 
 • Lai uzzinātu vairāk par starptautisko pētījumu norisi 2022. gada pavasarī, aicinām skatīt uzziņu
 • No marta līdz aprīlim IEA TIMSS 2023 piedalīsies 4. klašu skolēni, vecāki, pedagogi un skolu direktori.
 • Pētījumā vērtējamās jomas iekļaus matemātiku un dabaszinības.
 • IEA TIMSS 2023 mērķis ir salīdzināt un interpretēt atšķirības skolēnu rezultātos, kā arī palīdzēt uzlabot matemātikas un dabaszinātņu mācīšanu un apguvi visā pasaulē. Izmēģinājuma pētījuma galvenais mērķis ir instrumentu un testēšanas procedūras pārbaude.
 • Lai uzzinātu vairāk par starptautisko pētījumu norisi 2022. gada pavasarī, aicinām skatīt uzziņu
 • Izlases veidošanas mērķis ir nodrošināt, lai pētījumā iesaistītie skolēni reprezentatīvi pārstāvētu visus valsts skolēnus.
 • Pirmajā solī tiek izveidots skolu saraksts, no kura tiks veidota izlase. Latvijā tajā netiek iekļautas speciālās skolās, skolas ar mācību valodu atšķirīgu no latviešu vai krievu, tālmācības skolas. Dažos pētījumos neiekļauj arī ekstremāli mazas skolas, kurās attiecīgā klasē mācās tikai daži skolēni, tomēr tas neattiecas uz visiem pētījumiem (piemēram, OECD PISA).
 • Otrajā solī tiek izdalīti strati jeb slāņi, kuros tiek sadalītas visas skolas. Parasti pielieto divu līmeņu slāņus – ārējos un iekšējos. Slāņus var veidot pēc dažādiem kritērijiem – ģeogrāfiskais dalījums, apdzīvotās vietas lielums, mācību valoda, skolas tips, un citi. IEA pētījumos (ICCS, TIMSS) Latvijā ārējais slānis parasti ir mācību valoda (latviešu vai krievu), iekšējie – urbanizācija (Rīga, republikas / valsts pilsētas, pārējās pilsētas, lauki) un skolu tips (vidusskola, pamatskola vai sākumskola). OECD pētījumos ārējais slānis ir urbanizācija. 
 • Pēdējā izlases solī katrā izlases skolā tiek izvēlēti skolēni. IEA pētījumos tiek nejauši izvēlēta viena klase vai arī divas klases. OECD pētījumā tiek nejauši izvēlēti 15 gadus veci skolēni no visas skolas.
 • Lai uzzinātu vairāk par starptautisko pētījumu norisi 2022. gada pavasarī, aicinām skatīt uzziņu
 • Lai uzzinātu vairāk par starptautisko pētījumu norisi 2022. gada pavasarī, aicinām skatīt uzziņu
 • Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs definēto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. 
 • Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā  Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.
Skolu dalība pētījumos
ZinātJauda
ESF Sociālais fonds