1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts) 
2. Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276
“Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika.
4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz ministriju, pašvaldībām, valsts un privātajām izglītības iestādēm, asistenta pakalpojuma saņēmējiem un sniedzējiem, augstākās izglītības iestādēm.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Starptautisko skolu likuma 12. panta otrajā daļā doto deleģējumu Ministru kabinetam, tādējādi nodrošinot Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi. Noteikumu projektā tiek precizēta kāda informācija par starptautisku izglītības programmu, izglītojamo starptautiskā izglītības programmā, izglītības dokumentu, kas iegūts par starptautiskas izglītības programmas apguvi tiek iekļauta Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Noteikumu projekts sagatavots arī pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas:
1) pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" (Nr. 2.2.1.1/17/I/019) veicamajiem uzdevumiem, kuru starpā ir VIIS publiskā portāla, anketēšanas un apziņošanas risinājuma izstrāde;
2) pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr. 8.3.6.2/17/I/001) uzdevumiem, kuru starpā ir izglītības kvalitātes monitoringa rādītāju izveide.
Papildus noteikumu projektā tiek precizēti termiņi datu ievadei augstākās izglītības iestādēm, attiecībā uz studējošo eksmatrikulāciju.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā pēc tā atbalstīšanas Ministru kabinetā.

7. Dokumenti

Noteikumu projekts
Noteikumu projekta anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus līdz šā gada 27.novembrim (ieskaitot) lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv 
10. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Kaspars Veldre, e-pasta adrese: kaspars.veldre@izm.gov.lv