1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

“Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz personām, kas vēlas piedalīties valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudē, saņemt valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, izglītojamiem, kas vēlas saņemt izziņu par nokārtotu centralizēto eksāmenu, ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, personas, kurām nepieciešams saņemt centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikātu, interešu izglītības pedagogi, audzināšanas darba speciālisti, kuri piedalās profesionālās kompetences pilnveides kursos, bērnu nometņu vadītāji, kuri piedalās sagatavošanas kursos un profesionālās kompetences pilnveides kursos.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pārskatītu Valsts izglītības satura centra (turpmāk - centrs) sniegtos maksas pakalpojumus: izslēgtu tos centra maksas pakalpojumus, kurus personas jau ilgstoši neizmanto, aktualizētu maksas  pakalpojumus un to izcenojumus, kurus sabiedrības mērķgrupas izmanto. Ar noteikumu projektu paredzēts aizstāt šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 851 “Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada jūnija sākumā.

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: anitra.irbe@visc.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Administratīvais un projektu pārraudzības departamenta direktore Anitra Irbe, tālr. 60001619, e-pasta adrese: anitra.irbe@visc.gov.lv.