Valsts pētījumu programmu (2014. – 2017.) publicitāte

Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei (LATENERGI)

Programmas vadītājs–Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis, Rīgas Tehniskā universitāte

Resurss pieejams: http://latenergi.rtu.lv/index.html


Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)

Programmas vadītājs – Dr.geogr. Juris Aigars, Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Resurss pieejams: http://vpp-evident.lv/index.php/lv/


Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

Programmas vadītājs –Dr.habil.phys. Andris Šternbergs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Resurss pieejams: http://www.cfi.lu.lv/projekti/vpp/imis2/


Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai (SOPHIS)

Programmas vadītājs – Dr.sc.comp. Modris Greitāns, Elektronikas un datorzinātņu institūts

Resurss pieejams: http://sophis.edi.lv


Biomedicīna sabiedrības veselībai

Programmas vadītājs –Dr.med.Valdis Pīrāgs, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Resurss pieejams: http://www.stradini.lv/page/1578


Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)

Programmas vadītājs –Dr.chem. Bruno Andersons, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Resurss pieejams: http://www.kki.lv/index.php?id=238


Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)

Programmas vadītāja –Dr.sc.ng. Ruta Galoburda, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Resurss pieejams: http://agrobiores.lv


Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)

Programmas vadītāja – Dr.paed. Velta Ļubkina, Rēzeknes Augstskola

Resurss pieejams: http://www.telerehabilitation.lv/


Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC - LV)

Programmas vadītāja – Dr.hab.oec. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija

Resurss pieejams: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=249&Itemid=443


Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē (Habitus)

Programmas vadītājs – Dr. art. R. Muktupāvela, Latvijas Kultūras akadēmija

Resurss pieejams: http://habitus.lka.edu.lv/


Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH)

Programmas vadītājs - Dr.sc.ing. Andris Čate, Rīgas Tehniskā universitāte

Resurss pieejams: http://imateh.rtu.lv/


Nākamās paaudzes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)

Programmas vadītājs - Dr.sc.comp. Andris Ambainis, Latvijas Universitāte

Resurss pieejams: http://www.lumii.lv/resource/show/761


Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)

Programmas vadītājs - Dr.sc.pol. Jānis Ikstens, Latvijas Universitāte

Resurss pieejams: http://www.sustinno.lv/


Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības

Programmas vadītājs - Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmija

Resurss pieejams: http://www.letonikavpp.lv/