1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2021.–2023. gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Valsts valodas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Plāna projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, ārpus Latvijas dzīvojošie valstspiederīgie (diaspora) un latviešu valodas apguvēji un pratēji Latvijā un pasaulē.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2021.–2023. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, kā arī  Nacionālajā attīstības plānā 2021.2027.gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildei turpmākajos trīs gados. Plāna mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pamatnostādņu projektu plānots virzīt š.g. augustā izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Viedokli var sniegt līdz š.g. 6. augustam, rakstot uz e-pastu iveta.grinberga@izm.gov.lv ar norādi “Priekšlikumi VVPP īstenošanas plānam” 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt līdz š.g. 6. augustam, rakstot uz e-pastu iveta.grinberga@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Iveta Grīnberga