Zināšanu ietilpīga bioekonomika ir tradicionālo nozaru, kuras ietver dabas resursu izmantošanu, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības, pārtikas un dzērienu ražošanas attīstīšana ar pētniecībā-balstītu tehnoloģisko un sociālo inovāciju palīdzību ar mērķi paaugstināt šo nozaru produktivitāti, resursu efektīvu izmantošanu un veicināt konkurētspēju  reģionālā un starptautiskā mērogā.

Inovācijas bioekonomikā ietver ne vien jaunu produktu un pakalpojumu izpēti un radīšanu, bet arī risinājumu radīšanu efektīvākai resursu izmantošanai un apstrādes procesu optimizēšanai un kvalitātes uzlabošanai, kā arī ne-tehnoloģiskās inovācijas augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanai. Bioekonomikas koncepts paredz pakāpenisku fosilo resursu aizstāšanu ar bioloģiskas izcelsmes un atjaunojamiem resursiem, kā arī arvien plašāku aprites ekonomikas principu ieviešanu.

„Zināšanu ietilpīga bioekonomikas” jomā Latvijā ir attīstīta pētniecība un inovācija ir šādās nozarēs:

  • Lauksaimniecība
  • Pārtikas un dzērienu ražošana
  • Pārtikas drošība
  • Mežsaimniecība
  • Zilā ekonomika
  • Bioloģisko resursu pārstrādes nozare (t.sk. koksnes ķīmija), biotehnoloģijas un  aprites ekonomika
  • Lauku teritoriju attīstība, sociālās inovācijas, lauku digitalizācija

Galvenās pētniecības institūcijas Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas attīstīšanā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Agroresursu un ekonomikas institūts, Dārzkopības institūts, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs. Papildus nozīmīgi spēlētāji ir Rīgas Tehniskā universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” un Baltic Studies Centre.

Eiropas mēroga S3 platformas:

Bio-Economy - Interregional cooperation on innovative use of non-food Biomass

Water Smart Territories

Efficient and Sustainable Manufacturing

Informatīvi materiāli: