Metodisko līdzekli veido teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētiskā daļa balstās uz dažādos pētījumos aprobētām idejām un projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” koncepcijā aprakstītajām pamatnostādnēm lietpratīga skolēna pieredzes veidošanās procesā. Praktiskajā daļā ir piedāvāti labās prakses piemēri integrētai satura un latviešu valodas apguvei šādās mācību jomās: sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnē un pašizpausmē mākslā, dabaszinātnēs, matemātikā un tehnoloģijās.

Pieejami www.maciunmacies.valoda.lv no augusta.

  • Papildmateriāli sociālajās zinībās, matemātikā, dabaszinībās (elektroniski) skolēnu latviešu valodas prasmes pilnveidei.

Metodiskais materiāls sniedz atbalstu skolotājam pārejā uz mācībām latviski, tajā piedāvātas darba lapas skolēniem mācību priekšmeta un latviešu valodas apguvē. Pieejami www.maciunmacies.valoda.lv no augusta.

Latviešu valodas aģentūras atbalsta meteriālu apkopojums (drukas versija)

 

IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglitības jautājumos semināra prezentācijas 26.04.2024. 

Semināra ieraksts