Metodiskais līdzeklis piedāvā skolotājam jaunu skatījumu uz latviešu valodas metodikas jautājumiem, nenodalot atsevišķi skolēnus kā dzimtās valodas vai kā otrās valodas apguvējus. Grāmatā ir raksturotas dažādas pieejas latviešu valodas apguvē, metodiskais ceļš uz lietpratību valodā, kā arī runāts par valodu kā instrumentu citu mācību priekšmetu apguvē.

Metodisko līdzekli veido teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētiskā daļa balstās uz dažādos pētījumos aprobētām idejām un projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” koncepcijā aprakstītajām pamatnostādnēm lietpratīga skolēna pieredzes veidošanās procesā. Praktiskajā daļā ir piedāvāti labās prakses piemēri integrētai satura un latviešu valodas apguvei šādās mācību jomās: sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnē un pašizpausmē mākslā, dabaszinātnēs, matemātikā un tehnoloģijās.

  • Pārskats par 7. klasē izmantojamo daiļliteratūru (SAGATAVOŠANĀ)

Pieejams www.maciunmacies.valoda.lv no augusta.

  • Papildmateriāli vēsturē (elektroniski) skolēnu latviešu valodas prasmes pilnveide (SAGATAVOŠANĀ)

Metodiskais materiāls sniedz atbalstu skolotājam pārejā uz mācībām latviski, tajā piedāvātas darba lapas skolēniem mācību priekšmeta un latviešu valodas apguvē. Pieejams www.maciunmacies.valoda.lv no augusta.

Latviešu valodas aģentūras atbalsta meteriālu apkopojums (drukas versija)