Apvārsnis Eiropa ir ES pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās iepriekšējo programmu Apvārsnis 2020.  Apvārsnis Eiropa ietvaros pētniecībai un inovācijai paredzēts novirzīt 95,5 mljrd. EUR. Programmas fokusā būs Eiropas integritātes stiprināšana, klimata pārmaiņu jautājumu risināšana un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšana.

Apvārsnis Eiropas pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros tiks atbalstīta Izcila zinātne, Globālo izaicinājumu risināšana un Eiropas rūpniecības konkurētspēja un Eiropas mēroga inovācijas, papildus atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu. Viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa horizontālajiem principiem būs Atvērtās zinātnes princips ar mērķi veicināt sameklējamu (findable), pieejamu (accessible), atkalizmantojamu (reusable) un savstarpēji savietojamu (interoperable) (apvienoti– FAIR) datu plašu izmantošanu.

Aktuālā informācija  - Eiropas Komisijas mājaslapā.

Apvārsnis Eiropa struktūra

att

Pīlārā “Globālo izaicinājumu risināšana un rūpniecības konkurētspēja” pētniecība un inovācija tiks atbalstīta 2 paralēlās pieejās:  misijas un partnerības.

Ir izvirzītas 5 misiju tematiskās jomas: 

Apvārsnis Eiropa misijas (angļu val.) [ārēja saite]

Misiju-orientētas pētniecības pieejas skaidrojums (angļu val.) [ārēja saite]

Pašlaik ir izvirzīts priekšlikums 6 tematiskajiem klasteriem, kurā katrā tiek plānotas vairākas tematiskās partnerības:

Papildus ir izvirzīti 11 partnerību kandidāti - Eiropas Atvērtās zinātnes mākonis, partnerība Inovatīviem MVU un 9 Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūta (EIT) tematiskās platformas.

Papildu informācija:

Apvārsnis Eiropa partnerības (angļu val.) [ārēja saite]

ApvārsnisEiropa misiju un tematisko partnerību kandidātu saraksts (angļu val.) [ārēja saite, lejuplādējams dokuments]

ApvārsnisEiropa orientācijas dokuments un tematisko klasteru vispārīgi apraksti (angļu val.) [ārēja saite, lejuplādējams dokuments]

Apvārsnis Eiropa stratēģiskās plānošanas norise (2018-2021)

attels

Informatīvi materiāli:

EK Informatīvā prezentācija par ApvārsnisEiropa 2021-2027

EK priekšlikums ApvārsnisEiropa2021-2027 programmai 07062018

EK Pētniecības un inovāciju direktorāta organizatoriskā struktūra 01102020