Austrumu partnerība ir daļa no Eiropas Savienības kaimiņu politikas, kas veicina labklājību, stabilitāti un drošību reģionā. Kaimiņu politika balstās uz demokrātijas, likuma varas un cilvēktiesību vērtībām. Austrumu partnerības mērķis ir veicināt politisko asociāciju un ekonomisko attīstību, lai sekmētu stabilitāti, ekonomisko izaugsmi un savstarpēju uzticēšanos reģionā.

Austrumu partnerības ietvaros sadarbība notiek ar  sešām Austrumeiropas un Dienvidkaukāza valstīm - Baltkrieviju, Moldovu, Ukrainu, Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu.

Austrumu partnerību veido gan divpusējas attiecības starp ES un attiecīgo partnervalsti, gan reģionālās un daudzpusējās sadarbības iniciatīvas. Galvenās svarīgākās daudzpusējās sadarbības jomas ar partnervalstīm ir: 

  1. Demokrātija, laba pārvaldība un stabilitāte
  2. Ekonomiskā integrācija un konverģence ar ES politikām
  3. Enerģētikas drošība
  4. Cilvēku savstarpējie kontakti.

Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences ietvaros ir akcentējamas šādas sadarbības prioritātes Austrumu partnerības ietvaros:

  • iespēju nodrošināšana jauniešiem, tajā skaitā, jauniešu līdzdalība un iekļaušanās darba tirgū;
  • atbalsts izglītības reformām, tajā skaitā, informācijas un pieredzes apmaiņa;
  • plašākas sadarbības iespējas ar partnervalstīm ES programmas “Erasmus” 2021-2027 ietvaros.

Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros 2015.gada 10.-11.februārī tika organizēts Otrais Austrumu partnerības jaunatnes forums, kurā piedalījās ap 200 jauniešu, nozares darbinieku, pētnieku un politikas veidotāju gan no Austrumu partnerības, gan Erasmus+ dalībvalstīm. Tas darbojās kā diskusiju platforma, kurā dalībnieki dalījās ar inovatīvām idejām un līdzšinējo pieredzi. Vairāk informācijas šeit. 

2020.gada 10.decembrī, valdība atbalstīja mērķstipendiju piešķiršanu sešu Baltkrievijas studentu studijām Vidzemes Augstskolā un četru pētnieku pārcelšanas izdevumiem un uzturēšanai Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas šeit.

Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā uzsākta, balstoties uz 1995.gada 21.novembrī parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanos, ar mērķi veicināt Latvijas un Ukrainas sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās. Programmas ietvaros tiek atbalstīta zinātniski pētniecisko projektu īstenošana ar abu pušu līdzdalību un savstarpējas zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes zinātnisko sakaru paplašināšanai. Vairāk informācijas šeit.

Latvijas un Baltkrievijas kopīgā zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018.gada 7.februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā. Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Baltkrieviju, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu, kas iesniegti programmas konkursā, īstenošanu ar pušu pārstāvēto institūciju līdzdalību. Vairāk informācijas šeit.

Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomās noslēgtajiem starpvaldību un starpresoru līgumiem.