Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta Ģenerāldirekcijas (DG REFORM) misija ir atbalstīt dalībvalstis, sagatavojot un ieviešot izaugsmi veicinošas administratīvas un strukturālas reformas, mobilizējot ES fondu finansējumu un tehnisko ekspertīzi.

2019. gada oktobrī Latvija lūdza Eiropas Komisijas atbalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/825, ar ko izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu (SRAP). Komisija šo lūgumu analizēja saskaņā ar SRAP Regulas 7. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem un principiem, pēc tam piekrītot kopā ar Pasaules Banku sniegt Latvijai atbalstu augstākās izglītības politikas jomā ar mērķi izstrādāt jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti līgumā ar Pasaules Banku.

REFORM ĢD projekta komandas ieguldījums šajā pasākumā ir līguma ar Pasaules Banku izpildes pārraudzība, kā arī palīdzība, identificējot labo praksi un savstarpējas bagātināšanās iespējas ar citiem saskaņā ar SRAP realizētajiem projektiem.