1

Dokumenta veids

Likumprojekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Augstskolu likumā

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4

Dokumenta mērķgrupas

Augstskolas, studenti, studēt gribētāji

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir definēt augstskolu tipoloģiju, precizēt Satversmes sapulces kompetenci, definēt valsts dibināto augstskolu padomi un tās kompetenci un senāta kompetenci, precizēt normatīvo regulējumu attiecībā uz augstskolas rektoru, precizēt augstskolas izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, izslēgt no Augstskolu likuma Augstākās izglītības padomi, vienādot visā likumā terminoloģiju attiecībā uz zinātnes doktora grādu (Ph.D)

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties un ievērojot konceptuālā ziņojuma “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” (atbalstīts ar Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumu Nr.94.) ietverto risinājumu

7

Dokumenti

Likumprojekts un to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par likumprojektu lūdzam sniegt līdz š.g. 28. aprīlim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone
Tālr.: 67047785
E-pasts: dace.jansone@izm.gov.lv