1. Dokumenta veids MK noteikumu projekts
2. Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos
Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"”

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Augstākā izglītība
4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz Izglītības un zinātnes ministriju un valsts augstākās izglītības iestādēm.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas.
Noteikumu projekts paredz pašvaldību līgumdarbu (Rz kritērijs pašreizējā formulā) pielīdzināšanu Lz kritērijam. Turpmāk līgumdarbi ar pašvaldībām tiks ņemti vērā snieguma finansējuma aprēķinos ar tādu pašu nozīmi kā citi līgumdarbi. Savukārt pašvaldību transferti pētniecībai un attīstībai tiek svītroti, jo šis kritērijs nav attaisnojis ieceri tādā veidā palielināt pašvaldību iesaisti augstākās izglītības institūcijas veiktajā pētniecībā un attīstībā.
Noteikumu projekts paredz svītrot Rz kritēriju, tā vietā ieviešot jaunu Dz kritēriju (ar identisku 0,1 svaru), kurš piešķirtu finansējumu augstskolām atkarībā no tā, cik sekmīgi tās ir spējušas iepriekšējā gadā sagatavot doktora grāda ieguvējus. Tādējādi tiktu nodrošināta laicīga un tieša snieguma finansējuma sasaiste ar Izglītības un zinātnes ministrijas virzīto un 2020.gada 16.jūnijā Ministru kabinetā atbalstīto konceptuālo ziņojumu “Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā”.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.
7. Dokumenti

IZMnot_280720_994.docx

IZMAnot_280720_994.docx

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 27.augustam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kristine.zommere-rotcenkova@izm.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte K. Zommere-Rotčenkova, tālr. 67047849, e-pasts: kristine.zommere-rotcenkova@izm.gov.lv