1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"" projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir valsts un privāto tiesību juridisko personu dibinātas augstākās izglītības iestādes.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu MK 24.03.2009. noteikumu Nr. 265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – MK noteikumu Nr. 265) atbilstību Eiropas Komisijas valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvām, nemainot sākotnējā nacionālā normatīvā akta būtību. Noteikumu projekta ieviešanas rezultātā projektu īstenotājiem tiks radīti labvēlīgāki nosacījumi, salīdzinot ar šobrīd esošo situāciju, jo ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru projekta pārskata periodā var izmantot papildinošas saimnieciskās darbības un papildpakalpojumu īstenošanai, ja tiek ievēroti MK noteikumu Nr. 265 nosacījumi. Vienlaikus šis projekts joprojām var tikt uzskatīts par projektu, kuram nav saimniecisks raksturs.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē plānots iesniegt līdz 2019. gada 1. jūlijam.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts (.docx)
  2. Anotācijas projekts (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2019. gada 17. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi esf@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Inta Švirksta, e-pasts: inta.svirksta@izm.gov.lv, tālr. 67047878.