1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais attieksies uz izglītojamajiem, kuri kārto eksāmenus. Izglītības iestāžu (t.sk. pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes) un augstskolu pedagogiem, pašvaldības izglītības speciālistiem vai izglītības pārvaldes iestādēm, centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta nodarbinātajiem, kas iesaistīti centralizēto eksāmenu norisē.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts paredz arī šādas būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo normatīvo regulējumu:
1. Lai veicinātu eksāmena norises kontroli izglītības iestādē, projekts nosaka, ka eksāmena novērošanā var piedalīties arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji.
2. Lai nepieļautu, ka tehniskas kļūdas rezultātā izglītojamais nav reģistrēts viņa izvēlētajam eksāmenam, projekts paredz, ka izglītības iestādes vadītājs pirms katra eksāmena norises izdrukā no informācijas sistēmas eksāmenam pieteikto izglītojamo sarakstu un to salīdzina ar izglītojamo iesniegumos norādītajiem eksāmeniem.
3. Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt eksāmena norises darbības atbilstoši valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos noteiktajam, projekts paredz, ka izglītības iestādes vadītājs par to nekavējoties informē centru, kas nosaka citus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus. Šāda situācija, piemēram, var veidoties, ja ir elektrības traucējumi, ugunsgrēks u.c. neparedzēti ārkārtas apstākļi.
4. Projekts precizē eksāmena materiāla piegādes un saņemšanas kārtību, tajā ietverot atsevišķu eksāmenu daļu materiāla piegādi elektroniskā veidā. Lai paaugstinātu drošību eksāmena materiāla neizpaušanā pirms eksāmena norises, projekts paredz, ka eksāmena atsevišķu daļu materiālu centrs var piegādāt elektroniskā veidā (turpmāk e-materiāls), to publicējot informācijas sistēmā ierobežotā laikā pirms materiāla izmantošanas eksāmena norisē. Projekts paredz, ka centrs ne vēlāk kā mēnesi pirms attiecīgā eksāmena, publiskojot valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus savā mājaslapā, noteiks eksāmena materiāla elektroniskās versijas saņemšana un e-materiāla atvasinājumu veidošana papīra formā laiku, kā arī e-materiāla saņemšanas un pavairošanas kārtību.

5. Eksāmena mutvārdu daļā izglītojamo atbildes, izmantojot izglītības iestādes datortehniku, tiek ierakstītas datnēs, kuras savukārt pēc mutvārdu daļas norises izglītības iestādes vadītāja norīkota persona ieraksta datu nesējā, kas tiek nogādāts centrā vērtēšanai. Tā kā var gadīties, ka tehnisku iemeslu dēļ informācija datu nesējā nav nolasāma, tad projekts paredz, ka izglītības iestāde nodrošina datņu uzglabāšanu līdz nākamā mācību gada sākumam.

6. MK noteikumu Nr. 335 78.1 punkts nosaka, ka eksāmena vadītājs eksāmena norisi vada latviešu valodā, izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos. Šāds regulējums valodu mācību priekšmetos ietver eksāmenu latviešu valodā un svešvalodu eksāmenus. Projekts paredz precizēt, ka izņēmums ir tikai svešvalodu eksāmena mutvārdu daļa, kuru eksāmena vadītājs vada attiecīgajā svešvalodā. Tā kā latviešu valodas eksāmenu izglītojamie kārto latviešu valodā, tad projekts paredz MK noteikumu Nr. 335 92.punktā attiecībā uz eksāmena kārtošanas valodu izņēmumu attiecināt tikai uz svešvalodu mācību priekšmetiem.
7. Tā kā izglītojamo eksāmenu darbu vērtētāji tiek atlasīti Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā, tad projekts izslēdz pašvaldību līdzdalību vērtētāju nodrošināšanā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīļa sākumā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts
Anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par projektu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ingrida.kamarute@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte, tālr. 67814468, e-pasta adrese: ingrida.kamarute@visc.gov.lv