1

Dokumenta veids

MK noteikumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumos Nr. 934 “Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4

Dokumenta mērķgrupas

Ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas Zinātnes padome

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir Valsts izglītības attīstības aģentūrai:

1)svītrot zinātnes politikas īstenošanas funkciju;

2)noteikt jaunas funkcijas, kas nosaka koordinēt, administrēt  un nodrošināt:

a) studiju kredītu no valsts budžeta līdzekļiem atmaksu vai to piedziņu,

b) studiju un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu atmaksu vai piedziņu,

c) kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu,

d) studiju un studējošā kredīta dzēšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktā kārtībā.

Valsts izglītības attīstības aģentūra īstenos jaunās funkcijas kā Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības programmu ieviešanas iestāde un neveiks vairs zinātnes politikas īstenošanas funkciju.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

7

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par MK noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g.15.maijam to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte Anita Depkovska

Tālr.:  67047772

E-pasts: anita.depkovska@izm.gov.