1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Profesionālās izglītības iestādes 3.1.1.1. aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, sadarbības iestāde.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir nodrošināt Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 51 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu” atbilstību Eiropas Komisijas valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvām, nemainot MK noteikumu Nr.51 būtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx), anotācijas pielikums (xlsx), protokollēmuma projekts (.docx).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta

vecākā eksperte Zenta Iļķēna,

Zenta.Ilkena@izm.gov.lv