1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Zinātnes un inovāciju politika.

4

Dokumenta mērķgrupas

zinātniskais personāls

 

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu Nr. 34 nosaukumu, publiskā finansējuma REACT-EU sadalījumu pa projektu iesniegumu atlases kārtām, kā arī papildināt MK noteikumus Nr. 34 ar uzraudzības rādītājiem un ar projektu iesniegumu atlases kārtību piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Tāpat plānots pārdalīt neizmantoto ERAF finansējumu 1.1.1.3. pasākuma otrās atlases kārtas projektu finansēšanai.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ņemot vērā, ka tiek izstrādāts MK noteikumu projektu komplekts, to plānots virzīt uz Ministru kabinetu steidzamības kārtībā, indikatīvi plānojot izskatīšanu Ministru kabinetā 2022. gada janvārī.

7

Dokumenti

 

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi  inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere.