Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vispārējās izglītības iestādes, pedagogi, skolēni

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz uzlabot izglītības pakalpojuma pieejamību 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamiem, piemērojot faktisko izmaksu attiecināšanas metodi transporta izmaksām, iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksām, kā arī ēdināšanas izmaksām; nosaka jauna sadarbības partnera iesaisti.

Noteikumu projekts paredz grozījumus, kas nosaka termiņu Finanšu ministrijas metodiku „Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai” un „Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai” piemērošanai 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros līdz 2020.gada 31.augustam, lai būtu iespējams piemērot noteikumu projektā noteikto sākot jauno mācību gadu 2020.gada 1.septembrī.

8.3.4. SAM projekts turpinās darbību esošā finansējuma ietvaros, nodrošinot MK noteikumos Nr. 460 un projektā noteikto rādītāju sasniegšanu. Izmaksu attiecināšanas nosacījumu maiņa palielinās 8.3.4. SAM ietvaros īstenoto atbalsta pasākumu efektivitāti, jo faktisko izmaksu attiecināšanas metodes piemērošana transporta izmaksām, iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksām, kā arī ēdināšanas izmaksām ļaus atlīdzināt radušos izdevumus pilnā apmērā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekti virzīti steidzamības kārtā, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projektsnoteikumu projekta anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 20.jūlijam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgās amatpersonas

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta eksperte Inese Indričāne (tālr.: 67047873; e-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv)