1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
2. Dokumenta nosaukums Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā””
3. Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.
Industrijas un pakalpojumu politika.

4. Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz
1) informācijas institūcijām saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – noteikumi Nr. 556),
2) atzīšanas institūcijām saskaņā ar noteikumiem Nr. 556,
3) diasporas locekļiem, kas ieguvuši profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs un pretendē uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā.

5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Spēkā ir Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā”” (turpmāk – noteikumi Nr. 827).
Likumprojektā ”Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” (Reģ. Nr. 509/Lp13), kuru 2020.gada 16.jūnijā Saeima pieņēma otrajā lasījumā, ir paredzēts papildināt likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – reglamentēto profesiju likums) 43. pantu ar vairākām tiesību normām attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu diasporas locekļiem. Šo tiesību normu būtība ir noteikt īsākus profesionālās kvalifikācijas atzīšanas lēmuma pieņemšanas termiņus diasporas locekļiem. Noteikumu projekta mērķis ir precizēt noteikumus Nr. 827, lai nodrošinātu to atbilstību reglamentēto profesiju likumā noteiktajām tiesību normām attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu diasporas locekļiem.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Dokumentu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā 2020.gada 3.septembrī.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts
Anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv
9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre